3 Ağustos 2016 Çarşamba

Tourette Sendromu (TS) 'nda Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) Nasıl ve Neye Göre Uygulanır?


                                           Fotoğraf 1DBS Neye Göre Uygulanır?

27 Ocak 2019'da eklendi:  DBS uygulaması için ideal TS adaylarını tanımlayan evrensel olarak kabul edilmiş bir bilimsel rehber henüz oluşturulamıyor. Çünkü Şu anda, kesin bir cerrahi hedef üzerinde anlaşılmamıştır. Hastalar arası değişkenlik ve komorbiditeler (TS tiklerine eşlik eden durumlar) nedeniyle, çok sayıda hedef kullanılmıştır. Beyinde toplam sekiz - dokuz uygun hedef tespit edilmiştir. (Aşağıda, Fotoğraf 3 - 4)
TS'de DBS için kriterler 
 • DBS TS uygulanacak adaylar DSM V (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı TS Beşinci Baskı ) deki TS tanısına ağır vokal ve motor tikler ile sahip olmalıdırlar ve bu tikler ayrıntılı ilaç ve davranışsal tedavi çabalarına rağmen önemli bir başarısızlıkla sonuçlanmış olmalıdır(önemli bir iyileşme görülmemiş olmalı!) 
 • DBS disiplinlerarası(multidisipliner) bir ekip tarafından değerlendirildikten sonra, sadece deneyimli DBS merkezlerinde hastalara sunulmalıdır.  
 • Tikler ve ilişkili, eşlikli bozuklukların(komorbiditelerin) işlem(ameliyat) öncesi ve sonrası titizlikle yapılmış sağlam ölçümlerin sonuçları kullanılmalıdır
 • Tikler ve eşlik eden nöropsikiyatrik durumlar uzmanlık standartlarına göre güncel olarak en iyi şekilde tedavi edilmelidir ve tikler sorunun ana nedeni olmalıdırPsikojenik tikler, abartmalar ve hastaymış gibi rol yapmak varsa ortaya çıkarılmalı ve gereği yapılmalıdır. 
 • Taramalar için disiplinler arası bir ekip yaklaşımı kullanılsın diye önceden önerilmiş olan 25 yaş sınırını şartnameden kaldırdık. Yerel etik kurul veya kurumsal inceleme kuruluna 18 yaşından daha genç kişilerin vakalarını ele alırken ve de acil belirtileri(endikasyonları) olan vakalarda danışılmalıdır. 
 • TS hastaları kendine özgü ve karmaşık bir topluluktur ve çalışmalar DBS sonrası kötüleşmeler(komplikasyonlar) açısından daha yüksek bir risk bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bir çok beyin hedefi için başarılar ve başarısızlıklar rapor edilmiştir; ancak en iyi(optimal) cerrahi yaklaşım henüz bilinmemektedir. 
 • TS DBS, hala gelişmekte olsa da, ilaçla tedavisi mümkün görünmeyen ve  çok ağır etkilenen hastaların sadece bir kısmında umut verici bir yaklaşımdır.
Kaynak: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25476818

Psikojenik Hastalık: Çoşkusal / sinirsel stres yaratıcılarından / psikolojik / psikiyatrik bozukluklardan kaynaklandığına inanılan hastalıklara verilen ad; fiziksel bir anormallik / biyolojik bir takım göstergeler yoksa; tıbbi bir sebep YOKsa, bu tanıma girer. Burada psikolojik etmenler KİLİT ROL OYNAR.
Psikomatik Hastalık: tıbbi bir sebep VARken psikolojik etkenler rol oynar; olumsuz psikolojik etkenler kötüleştiricidir.

Çeviri desteği: Mehmet DEMİRALP, 03-08-2016

TS'de DBS kullanımı için önerilen dahil etme ve hariç tutma kriterleri tablosu
Fotoğraf 2
Yale Global Tic Ciddiyet Ölçeği (YGTSS), Rush Video Tabanlı Tic Derecelendirme Ölçeğinde (RVBTS)TS'de DBS uygulaması ile ilgili 9 farklı hedef: 
Fotoğraf 3

TS'de DBS uygulaması ile ilgili 9 farklı hedef:
Fotoğraf 4
 

Kaynaklar:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523794/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5039464/


Derleyen: A.Şükran Demiralp, Ağustos 2016 ve Ocak 2019

3 yorum:

 1. "Mallet ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada
  subtalamik nükleusun DBS ile stimülasyonu sonucunda OKB belirtilerinde belirgin düzelme
  sağlanmıştır. Öte yandan bu araştırma, bu cerrahi girişim sonrasında ciddi yan etkilerin
  oluşabileceğini göstermesi yönünden önemlidir. 38.
  Goodman ve arkadaşlarının çalışmasında ise, 10 hastada DBS ile ventral kapsüler/ventral
  striatal kapsülotomi sonrası Y-BOCS ölçek puanında %35 den fazla düzelme olduğu
  belirlenmiştir. DBS ile nukleus accumbens stimülasyonu sonucunda OKB belirtilerinde belirgin
  düzelme olduğu, ılımlı unutkanlık ve kelime bulma güçlüğü ile geri dönüşümlü hipomani
  dışında yan etki olmadığı ve bu sonuçlarla DBS’nin güvenli ve etkin bir yöntem olduğu
  sonucuna varılmıştır39."
  kaynak: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/25484

  YanıtlaSil
 2. Google çevirisi: "Tourette Sendromunda Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
  Tourette Sendromu (TS) bulunan az sayıdaki insan tik, bu tedavi seçeneklerinin, davranışsal müdahalelerin ve / veya ilaçların tiklerin şiddetinde çok az bir azalma sağladığı için çok şiddetli ve aşırı olabilir. Çoğunlukla bu hastalar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), obsesif kompulsif bozukluk (OKB), depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme davranışları gibi davranışsal problemlerle karşılaşırlar, böylece yaşam kalitesi önemli ölçüde azalır. Derin beyin stimülasyonu (DBS) olarak adlandırılan nöroşirürji TS hastalarında kullanılmıştır; Ancak şu anda, NHS'de veya Birleşik Krallık'taki özel sağlık sektöründe bir tedavi olarak mevcut değildir. Diğer ülkeler DBS'yi ağır TS'li insanlara sunmaktadır ve daha önce Birleşik Krallık'ta klinik olarak yargılanmıştır.

  Tourette Sendromunda DBS
  Nöroşirurji teknikleri arasında, seçilen hedeflerde elektrotların implantasyonu ile birlikte derin beyin stimülasyonu (DBS), daha invaziv ve geri dönüşümsüz olan geleneksel cerrahiye göre avantajlar sunmaktadır. DBS ilk olarak 1999 yılında TS'de denendi ve uyarıcı elektrotların derin beyin yapılarına implante edildiği ve bir telden bir pace ile bağlandığı ve göğüs cildinin altına yerleştirilebilen bir prosedürden oluştu.

  Genel olarak, DBS, spesifik beyin yapılarının sürekli elektriksel uyarımını sağlar, böylece bu bölgelerin aktivitesini seçici bir şekilde modüle eder ve diğer yanlanmamış devreleri etkileyerek yaygın yan etkileri önler. TS'li hastalarda en sık seçilen stimülasyon hedefleri “talamus” ve “globus pallidus” olarak adlandırılan iki beyin bölgesidir. Bu bölgelere ek olarak, TS'de disfonksiyonel olarak kabul edilen striato-talamo-kortikal devrede diğer olası hedefler de vardır.

  Şu anda, TS'de DBS hala emekleme aşamasındadır. Ön çalışmalar tik azaltma açısından umut verici sonuçlar vermesine rağmen, optimal hedefler ve uygun adaylar hakkında hala birçok soru işareti vardır. Üstelik, DBS'nin TS'nin diğer yönleri (OCD, saldırganlık, dürtüsellik, depresyon ve anksiyete gibi) üzerindeki uzun vadeli etkileri daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır.

  Cerrahi prosedürün komplikasyon riskleri (ölüm dahil) içerdiği ve devam eden stimülasyonun yan etkileri olabileceği not edilmelidir. Mevcut literatürün bir analizi, vakaların çoğunda, ameliyat sonrası hastaların farmakolojik ilaçlara gereksinim duyduğunu, ancak dozajların önemli ölçüde azalmış olduğunu göstermektedir. Bu ve diğer önemli konular, yalnızca yeterince büyük hasta örnekleri üzerinde yapılacak işbirlikçi çalışmalarla ele alınabilir."

  https://www.tourettes-action.org.uk/72-neurosurgery.html

  YanıtlaSil
 3. "Tourette sendromu (TS), yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen, yüksek sıklıkta psikiyatrik komorbiditelerle ilişkili vokal ve motor tikleri içeren nörogelişimsel bir bozukluktur. Başlangıç ​​esas olarak çocukluktadır ve semptomlar ya kaybolabilir ya da bilişsel-davranışçı terapilerle ilişkili farmakolojik tedaviler gerektirebilir. Nadir durumlarda, hastalar geleneksel tedavilere yanıt vermeyen şiddetli ve sakatlayıcı semptomlar yaşarlar. Bu durumlarda derin beyin stimülasyonu (DBS), semptomatik kontrol için ilginç ve etkili bir seçenek olarak düşünülebilir. DBS, hareket bozuklukları için bir tedavi olarak çok sayıda çalışmada incelenmiştir ve şu anda pozitif veriler, DBS'nin TS'nin motor ve motor olmayan semptomlarını azaltmada kısmen etkili olduğunu desteklemektedir. Ortalama yanıt,çoğunlukla vaka serilerinden ve prospektif kohortlardan ve sadece birkaç kontrollü çalışmadan elde edilen, tik şiddeti ölçeklerinde yaklaşık %40 iyileşmedir. Ventromedial talamus tercih edilen hedef olmuştur, ancak daha yakın zamanlarda globus pallidus internus da biraz ün kazanmıştır. TS'de DBS'nin tikler ve diğer semptomlar üzerinde etkili olduğu mekanizma henüz anlaşılamamıştır. Refrakter TS yaygın olmadığı için, referans merkezleri bile büyük kontrollü denemeler yapmakta güçlük çekmektedir. Bununla birlikte, en iyi hedef ve stimülasyon ayarlarını destekleyecek şekilde bilgimizi geliştirmek için daha büyük ve çok merkezli randomize kontrollü çalışmalarda mevcut sonuçları yeniden üreten çalışmalar hala eksiktir. Bu makale, adayların seçimini, DBS hedeflerini ve TS'deki mekanizmaları tartışacak,ve TS tedavisinde DBS'nin kullanımına ilişkin güncel literatürü gözden geçiren bugüne kadarki klinik kanıtlar."https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC6497003/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=nui,sc#b116-ndt-15-1061
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6497003/

  YanıtlaSil