16 Aralık 2016 Cuma

Bilimsel akıl nasıl yayılaMAZ?

Rev.3: Bu çalışma işte bu konu içindi. İlgilerinize: http://bit.ly/2psjRfx


Rev.2

Bilim ayrı, sanat ayrı, hasta ayrı, doktor ayrı (lütfen tık: http://bit.ly/2hCUT9K), o ayrı, bu ayrı; böyle düşünüldüğünde ve yaşandığında gelinen nokta; koşullanan ve koşullayan; sabitlenen ve sabitleyen, vs; irdelemeye çalışmayan her türlü meslek ve konumdan birçok insan olunca bilimsel akıl yayılamaz.
Neden böyle olur? Nedenler çok boyutludur; felsefe ve etik açısından da ele alınabilirse, sanırım, nedenler hepimiz açısından daha iyi anlaşılabilir.

Disiplinlerarası yaklaşım; NEDEN DİSİPLİNLER ETKİLEŞİMLİ ÇALIŞMALI?
Tourette Sendromu ve birçok bozukluğun farkındalığı vs için bilim ve diğer disiplinlerin etkileşimli çalışması gerekir. Genelde ise dünyada olagelen, önce medya konuyu pek de anlamaya çalışmadan; yani hasta, yakınları ve bilimsel görüşleri kendi ÇARPICI GÖRÜNTÜ anlayışına göre kurgulayarak, balıklama dalış yapar; "işte Popüler Kültür (PK) budur" dersek bu gerçek değil mi? Bknz; John Berger, Görme Biçimleri: “PK, bir tür düşünsel dizge olup çıkar sonunda. Her şeyi kendi diliyle açıklar."

Yıllarca anlatılmaya çalışıldı; en son Nisan 2013'de aşağıdaki 7 madde oluşturuldu, yine anlatılamadı, neden? kuralları PK koymasın istendiği için mi?
Ve bu linkte de anlatılmaya çalışılan: http://bit.ly/2hstZRL.

Neyse ki sonunda bir bilimsel makalede de konu irdelenebilmiş! Aşağıdaki özet makaleye de, sıradan bir kişi olduğum için bir çok makaleye ulaşamayan ben, bireysel araştırmalarım sırasında, neyse ki ulaşabildim.  2014 Mar;41(2):226-32

The portrayal of Tourette Syndrome in film and television.
Film ve televizyonda Tourette Sendromunun tasviri.
OBJECTIVE:
To determine the representation of Tourette Syndrome (TS) in fictional movies and television programs by investigating recurrent themes and depictions.
AMAÇ:
Tekrarlayan temalar ve tasvirleri araştırarak kurgusal filmlerde ve televizyon programlarında Tourette Sendromunun (TS) temsilini belirlemek.
BACKGROUND:
Television and film can be a source of information and misinformation about medical disorders. Tourette Syndrome has received attention in the popular media, but no studies have been done on the accuracy of the depiction of the disorder.
ZEMİN:
Televizyon ve film, tıbbi bozukluklar hakkında bilgi kaynağı ve yanlış bilgi kaynağı olabilir. Tourette Sendromu popüler medyada dikkat çekiyor ancak bozukluğun tasvirinin doğruluğuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı.
METHODS:
International internet movie databases were searched using the terms "Tourette's", "Tourette's Syndrome", and "tics" to generate all movies, shorts, and television programs featuring a character or scene with TS or a person imitating TS. Using a grounded theory approach, we identified the types of characters, tics, and co-morbidities depicted as well as the overall representation of TS.
YÖNTEMLER:
Uluslararası internet film veritabanları, gerçek veya taklit edilen TS’li bir karakter veya sahne içeren tüm filmleri, kısa filmleri ve televizyon programlarını derlemek için "Tourette's", "Tourette's Sendromu" ve "tikler" terimleri kullanılarak arandı. Bir “temellendirilmiş teori” (grounded theory) yaklaşımını kullanarak, TS'nin genel temsili kadar, tasvir edilen karakter türlerini, tikleri ve eşlik eden hastalıkları da tespit ettik.
RESULTS:
Thirty-seven television programs and films were reviewed dating from 1976 to 2010. Fictional movies and television shows gave overall misrepresentations of TS. Coprolalia was overrepresented as a tic manifestation, characters were depicted having autism spectrum disorder symptoms rather than TS, and physicians were portrayed as unsympathetic and only focusing on medical therapies. School and family relationships were frequently depicted as being negatively impacted by TS, leading to poor quality of life.
SONUÇLAR:
1976'dan 2010'a kadarki otuz yedi televizyon programı veya film incelendi. Kurgusal filmler ve televizyon şovları TS'nin genel yanlış temsillerini verdi. Koprolali (coprolalia) bir tik görüntüsü olarak aşırı temsil edildi; karakterler TS yerine otizm spektrum bozukluğu belirtilerine sahip olarak tasvir edildi ve hekimler anlayışsız ve sadece tıbbi tedavilere odaklanıyor gösterildi. Okul ve aile ilişkileri sıkça TS'den olumsuz etkilenen ve yaşam kalitesi düşüklüğüne neden olan olarak tasvir edilmiştir.
CONCLUSIONS:
Film and television are easily accessible resources for patients and the public that may influence their beliefs about TS. Physicians should be aware that TS is often inaccurately represented in television programs and film and acknowledge misrepresentations in order to counsel patients accordingly.

VARGILAR:
Film ve televizyon, hastalar ve halk için onların TS hakkındaki inançlarını etkileyebilecek kolayca erişilebilir kaynaklardır. Doktorlar, TS'nin televizyon programlarında ve filmlerde çoğu kez doğru gösterilmediğinin farkında olmalı ve hastalara doğru danışmanlık yapmak için bu temsillerin yanlışlığını kabul etmelidir.
Çeviri: Mehmet Demiralp


SORULAR:
1.     Sıradan insanların iliklerine dek yaşayarak elde ettikleri sıradışı deneyimleri ile ulaştıkları kendi gerçekleri, ve bu insanların günün genel bilimsel gerçeklerini vd gerçekleri anlamaya çalışma çabaları; hevesleri hakkıyla değerlendirilemezse, bilimsel akıl yayılabilir mi?
2.     Popüler kültürün oyuncağı olan bilim ve sanat nasıl bir bilimdir ve de nasıl bir sanattır?

Rev.2 20 Aralık 2016

     PK bol bol  #Genelleme yapar; bilimsel aklın yayılması önündeki en büyük engel!

"    "Canlılar sistemi / toplum yaşamı ile ilgili konular nasıl ele alınmalıdır? Her birimiz farklı bireyleriz; nörogelişimlerimiz farklı; niteliklerimiz farklı; aynı yumurta ikizlerinde bile durumlar çok faklı olabiliyor!

Bireysel olaylardan yola çıkıp genelleme yapılabilir mi?"

GENELLEMELER; Genele KOŞULLAMALAR hepimizi yanıltabilir; öyle değil mi?

Yazının tümü: http://bit.ly/1HRgB1A


Derleyen: A.Şükran Demiralp, 16 Aralık 2016Hiç yorum yok:

Yorum Gönder