30 Ağustos 2018 Perşembe

HASTA BİLGİLENDİRİLME ONAM FORMUHASTA BİLGİLENDİRİLME ONAM FORMU NEDİR?

Sağlığı ile ilgili konularda hastayı / vekilini daha bilinçli bir biçimde karara ortak etmek ve sorumluğu paylaşmak için onaylanan belgelerdir.

Bu belgeler, hasta / vekilin, hastalığın tıbbi durumu ve hastalığının tedavisi için önerilen tıbbi tedavi ve tanıya yönelik tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olmasını; tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası olumsuzluklarını içerir. 

Bu bilgileri öğrendikten sonra yapılacak işleme olur vermek ya da vermemek yine hasta / vekilinin kararına bağlıdır.

ETİK AÇIDAN: 
Prof. Dr. Hasan Yazıcı (Tıp doktoru, İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu eski başkanı)
“Alt etik” kapsamına herkesin “doğru davranışın ne olduğu” hakkında aynı düşüncede olduğu, dolayısıyla da uyulmadığı taktirde büyük çoğunluğunun yasal suç olduğu davranışlar giriyor. Örneğin, çocuk istismarı veya aydınlatılmış onam almadan yapılan ilaç deneyleri böyle davranışlar.

“Üst etik” kapsamına giren davranışlarda ise neyin doğru olduğu konusunda toplum genelinde bir görüş birliği oluşmamış. Örneğin, gereksiz tıp hizmetleri veya yerel etik normları evrensel etik normların üzerinde tutma yanlışları. Ülkemizdeki etik buhranın çok önemli bir nedeni üst etiği hemen tümüyle dışlamamızla ilgili."

(1)    GENEL

BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA OLUR FORMU
Doktor …………………………………………………………………. tarafından bana …………………………………………………………………………………………………... teşhisi konulmuş olup, bu hastalıkla ilgili ülkemizde ruhsatlı ilaçlarla yapılabilecek mevcut tüm tedavi seçeneklerinin bana uygulandığı, mevcut durumda …………………………………………... isimli ilacın tedavi için tek seçenek olduğu tarafıma bildirilmiştir. Bu ilacın yan etkileri hakkında doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak tedavi sonrasında gelişebilecek tüm yan etkileri kabul ediyorum.
Hastanın:
Adı
Soyadı:
İmza:
Tarih:

(2)  BİR  ÖRNEK

IVIG (İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN) DAMAR İÇİ İMMUNGLOBULİN UYGULAMASI için

Tarih: ….../….../.….. TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ IVIG (İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN) DAMAR İÇİ İMMUNGLOBULİN UYGULAMASI HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Hasta Adı-Soyadı: Protokol No:...................

Sayın Hastamız,

Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi tedavi ve tanıya yönelik tüm işlemler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası olumsuzlukları öğrendikten sonra yapılacak işleme olur vermek ya da vermemek yine kendi kararınıza bağlıdır.

Bu açıklamanın amacı sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınız ile ilgili konularda sizi daha bilinçli bir biçimde karara ortak etmektir. İsterseniz sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve belgeler size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi istemeyebilirsiniz.

IVIG (İntravenöz İmmunglobulin) Damar İçi İmmunglobulin Uygulaması

Bağışıklık bozukluğu ile ilgili nörolojik hastalıklarda kullanılmaktadır. MS de bağışıklık hücrelerini ve ilgili diğer elemanları düzenleyici etkisi mevcuttur. Ataklı seyirli MS’de atak sıklığı ve özürlülük üzerine olumlu etkisi son yapılan çalışmalarda kanıtlanamamıştır. Ancak diğer tedavileri uyum sağlayamayan, ya da zararlarının gözlendiği hastalarda alternatif bir tedavi seçeneği olabilir. Sık atağı olan ataklı seyirli MS hastalarında gebelik ve loğusalık döneminde atakların azaltılmasında güvenilir bir şekilde uygulanmasına ilişkin çalışmalar vardır. Belirgin özürlülük doğuran ağır MS ataklarında, ADEM ve DEVIC sendromu tanılı hastalarda yüksek doz IVMP- pulse (pals) tedavi uygulamasının veya plazmaferez gibi alternatif atak tedavilerin etkili olmadığı veya sakıncalı olduğu durumlarda uygulanır. 

Uygulama şekli: 0.4g/kg/gün beş gün süre ile damar içi enjeksiyon ile 3 saat içinde yavaş verilir. Gerekirse idame tedavisi şeklinde aylık verilebilir.

Yan etkileri: Damardan verilme sırasında alerjik reaksiyonlar (üşüme baş ağrısı, ateş, cilt reaksiyonları) olabilir. Bunları önlemek için tedavi öncesi ağrı kesici (parasetamol, asetaminofen)ve alerji önleyici hap verilebilir. Temelde kalp ve böbrek yetmezliği olanlarda mevcut durumu kötüleştirebilir. Diğer yan etkiler yorgunluk, anaflaktik reaksiyon, çok nadir kan pıhtılaşmasına bağlı damar tıkanması pıhtı atması, akciğer ödemi, inme, böbrek doku erimesi (renal tübüler nekroz)

MS konusunda bana (veya hastama) önerilen atak tedavisi ile ilgili tüm bilgileri (ilaç etkileri, uygulanış yolu, uygulanış süresi, yapılacak rutin tetkikler, tedavi süresince uyacağım tıbbi kurallar, yan etkiler, riskler, yan etki ve risklerin azaltılmasına yönelik yapılacak işlemler vb) okudum ve doktorum tarafından bilgilendirildim. Tarafıma yapılan tüm açıklamaları ve bilgileri anlamış bulunmaktayım. Bana önerilen bu tedavinin uygulanması konusundaki kararı, belli bir düşünme süresi sonunda, maddi manevi baskı altında kalmaksızın, tamamen hür irademe dayanarak aldım. İstediğim takdirde yapılacak tedaviyi durdurma ve reddetme hakkımın saklı olduğu konusunda bilgilendirildim. İşlem yapılmasını kabul etmediğim takdirde doğacak sonuçlarla ilgili sorumluluklar tarafıma aittir. İmzalı bilgilendirilmiş onay formunun bir kopyası tarafıma verilecektir.

o MS hastalığı için önerilen …………….………………………tedavisini kabul ediyorum.
o MS hastalığı için önerilen …………….………………….……tedavisini kabul etmiyorum.

Hasta veya Vekili:
Adres:
Tel No:
Tarih :
İmza:

Katılımcı ile Görüşen Hekim:
Adres:
Tel No:
Tarih :
İmza:

Görüşme tanığı:
Adres:
Tel No:
Tarih:
İmza:

HASTA BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ ALINMASI PROSEDÜRÜ

Kodu
HD.PR.11
Yayın tarihi
16.11.2017
Revizyon No
0
Revizyon tarihi
-
Sayfa No / Sayfa Sayısı
1/3

1. AMAÇ
Fakültemizde uygulanacak olan tanı/tedavi  amaçlı riskli girişimsel işlemler için girişimden önce alınacak “bilgilendirilmiş Onam ( rıza) formunun zamanında ve eksiksiz olarak alınmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM
Her türlü tanı ve tedavi için  hizmet verilen tüm alanlarda hasta ve yakınlarının tedavi ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması faaliyetlerini kapsar.

3.KISALTMALAR
.............................

4.TANIMLAR
Riskli Girişimsel İşlem: Tanı veya tedavi amacı ile hastanın cilt/mukoza bütünlüğünü bozarak bir oral ve/veya ekstra oral bölgeye uygulanan dental işlemlerdir.
Aydınlatılmış Onam: Kendisine yapılacak tüm işlemleri anlayabileceği bir dilde hastaya açıklama ve onun bu işlemlere onay veya reddine kendi özgür iradesiyle karar vermesini sağlama işlemidir.
5.SORUMLULAR
Tüm hekimler sorumludur. Karar verme yetkisi hekime değil, müdahalelere maruz kalacak hastalara aittir.

6.FAALİYET AKIŞI
6.1.Riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirmenin önemi;
 • Hasta ile iletişim güçlenir,
 • Hasta ile paylaşım artar,
 • Hasta ile sorumlulukların paylaşılması sağlanır,
 • Hastanın tepkisi azalır,
 • Fiziksel şiddeti önlemede en etkili aracın oluşması sağlanmış olur,
 • Hukuki sorumluluktan kurtarılmış olunur,
 • Vatandaşın gözünde sağlık personeli algısını değiştirerek olumsuzluk önyargısı önlenmiş olur.

6.2.Yapılacak aydınlatmada dikkat edilecek hususlar;
 • Aydınlatma, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır.
 • Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde basit, sade ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde olmalıdır.
 • Sözlü bilgi aktarılmalıdır.
 • Her hastaya özel bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Hastanın sorularına cevap verilmelidir.
HASTA BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ ALINMASI PROSEDÜRÜ

Kodu
HD.PR.11
Yayın tarihi
16.11.2017
Revizyon No
0
Revizyon tarihi
-
Sayfa No / Sayfa Sayısı
2/3
·         Hastaya özgür iradesiyle karar vermesine imkân verilmelidir.

6.4. Bilgilendirmenin Sınırları
 • Hastanın kararını etkileyebilecek her şey genel hatlarıyla hasta/hasta yakınına anlatılmalıdır.
 • Detaylı bilgilendirme sadece hastaların talebi üzerine olmalıdır.

6.5. Hasta bilgilendirmesinin aranmadığı durumlar
 • Hastanın manevi yapısı üzerinde olumsuz tesir yapması halinde teşhis saklanabilir.
 • Hastanın, sağlık durumu hakkında kendisine veya yakınlarına bilgi verilmemesini istemesi,
 • Acil durumlar
   
6.6. Hasta bilgilendirmenin kapsamı
 • Hastanın sağlık durumu
 • Konulan tanı
 • Önerilen tedavi yönteminin türü
 • Başarı şansı ve süresi
 • Tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler
 • Verilen ilaçların kullanışı ve olası yan etkileri
 • Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar
 • Olası tedavi seçenekleri ve riskleri

6.7. Bilgilendirme Süreci
 • Hastaya işlemi uygulayacak olan doktor tarafından bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Bilgilendirme poliklinikte hasta ile karşılıklı oturularak yüz yüze yapılmalıdır.
 • Yeterli bilgi için hastaya en az beş dakika zaman ayrılmalıdır.
 • Hastanın dışında bilgilendirilecek kişileri hasta kendisi belirlemelidir. Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Onam formu 3 sayfayı geçmemelidir.
 • Hekim Aydınlatılmış Onam Formu’nu hastaya, yakınına veya yasal temsilcisine verir ve okuması için gerekli süreyi tanır. Tanı/tedavi amaçlı girişimi uygulayacak hekim hastaya, yakınına veya yasal temsilcisine gerekli bilgileri sözlü olarak da verir ve soruları cevaplamalıdır.
 • Her riskli girişimsel işlem için ayrı ayrı oluşturulmuş Aydınlatılmış Onam Formu kullanılır. Bilgilendirmenin yapıldığı tarih ve saat yazılmalıdır.
HASTA BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ ALINMASI PROSEDÜRÜ

Kodu
HD.PR.11
Yayın tarihi
16.11.2017
Revizyon No
0
Revizyon tarihi
-
Sayfa No / Sayfa Sayısı
3/3

 • Hasta yakınının veya yasal temsilcisinin adı, soyadı ve temsil nedeni forma yazılır. Hasta veli/vasi veya yakınının lisan veya özrü nedeni ile (Türkçe bilmeme, görme özürlü, sağır ve dilsiz gibi) formdaki bilgileri ve/veya anlatılanları anlayamaması durumunda çeviriyi yapan şahsın adı soyadı formda ilgili yere (görüşme tanığı) yazılır ve imzalattırılır. Poliklinik hastalarına yapılan riskli girişimsel işlem için doldurulan Aydınlatılmış Onam Formları arşivlenmelidir.
 • Karar verme yetisi bulunmayan (yaşlı demans, psikiyatri hastaları, 18 yaş altı çocuklar, zihinsel engelliler vb.) hastaların kanuni vasisinden onam alınmalıdır.
 • Tanı ve tedavi planı değişikliğine bağlı olarak yapılacak girişim kararı değiştiğinde planlanan işleme ait aydınlatılmış hasta onamı alınmalıdır. Poliklinikte düzenlenmiş olan ve vazgeçilen işleme ait olan onam formu iptal edilmelidir.
6.8.Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik hazırlanan aydınlatılmış onam formunda bulunması gerekenler ;
 • İşlemin kim tarafından yapılacağı,
 • İşlemden beklenen faydalar,
 • İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,
 • Varsa işlemin alternatifleri,
 • Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,
 • Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,
 • Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği,
 • İşlemin riskleri-komplikasyonları,
 • İşlemin tahmini süresi,
 • Hastanın adı, soyadı ve imzası,
 • İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası,
 • Rızanın alındığı tarih ve saat
6.9. Hukuken Kabul Görmeyen Rızalar;
 • Sözlü olarak bilgilendirmeden yazılı olarak rızanın alınması,
 • Etik ilkelere ve yasalara aykırı olan rızalardır.
6.10. Onam Formunun imzalanmaması durumunda;
Hasta, yakını veya yasal temsilcisinin planlanan tanı/tedavi ile ilgili girişimi kabul etmemesi ve Aydınlatılmış Onam Formunu imzalamaması durumunda kendisine  hekim tarafından girişimin yapılmaması halinde ortaya çıkacak zararların anlatılmasına rağmen girişimi reddetmesi durumunda “Tedavimi Reddediyorum” yazarak imzalar. (Bu takdirde işleme rıza gösterilmediğinden tedaviye başlanılmayacaktır)


Kaynak: [DOC]
Aydınlatılmış Onam: Kendisine yapılacak tüm işlemleri anlayabileceği bir dilde hastaya ... Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde basit, sade ve şüpheye yer ... Hekim Aydınlatılmış Onam Formu'nu hastaya, yakınına veya yasal ...

(4) DİĞER

HD.RB.01 YATAN HASTA İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA (ONAM) BELGESİ.doc

HD.RB.03 APPENDEKTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.21 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ADENOTONSİLLEKTOMİ ONAM FORMU.docx
HD.RB.70 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON ISLEMI ICIN BILGILENDIRILMIS ONAM FORMU.docx
HD.RB.69 DİYALİZ HASTA RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.73KONTRAST MADDE İLE ÇEKİM ONAM FORMU.doc
HD.RB.72 SANTRAL VENÖZ KATETERIZASYON ISLEMI ICIN BILGILENDIRILMIS ONAM FORMU.docx
HD.RB.71 KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLER RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.63 DİŞ ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA(ONAM) BELGESİ.docx
HD.RB.61GANGLİON KİST EKSİZYON AMELİYATI RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.68 ENJEKSİYON UYGULAMALARI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.67 ANESTEZİ ONAM FORMU.docx
HD.RB.66 NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMASI İÇİN RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.65PTERJİUM ONAM.docx
HD.RB.64 FİZİK TEDAVİ HASTA BİLGİLENDİRME FORMU.doc
HD.RB.62FOTOTERAPİ-UYGULAMA-ONAM-FORMU.doc
HD.RB.58 KIRIK ÇIKIK REDÜKSİYON ONAM.docx
HD.RB.05 Kasık FITIĞI ONAM FORMU.doc
HD.RB.60 HALLUKS VALGUS AMELİYATI RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.59TETIK PARMAK AMELIYATI ONAM FORMU.docx
HD.RB.57 KARPAL TUNEL SENDROMU AMELIYATI ONAM FORMU.docx
HD.RB.48 Torasentez.doc
HD.RB.56 TIRNAK BATMASI AMELIYATI ONAM FORMU.docx
HD.RB.55 ANESTEZİ VE REANİMASYON HASTA BİLGİLENDİRME RIZA FORMU.docx
HD.RB.54ALÇI VE ATEL UYGULAMASI İÇİN RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.53-PIHTI-ERİTİCİ-TROMBOLİTİK-TEDAVİ-İÇİN.docx
HD.RB.52 perikardiyosentez.docx
HD.RB.51KARDİYOVERSİYON ONAM-FORMU.docx
HD.RB.50-Kalp Krizinde Trombolitik (Pıhtı Eritici) İlaç Uygulama İçin Aydınlatılmış Onam Formu.docx
HD.RB.49-Tup_Torakostomi.doc
HD.RB.36RAHIM ALINMA AMELIYATI (HISTEREKTOMI) VE EK OLARAK YUMURTALIK VE TUPLERIN IKI TARAFLI CIKARTILMASI (SALPINGOOFEREKTOMI) ONAM FORMU.docx
HD.RB.47-Trombolitik_Tedavi (2).doc
HD.RB.46-Transtorasik_Igne_Aspirasyonu (2).doc
HD.RB.45 Smear onam formu.docx
HD.RB.44 RADYOLOJİ GEBE BİLGİLENDİRLMİŞ RIZA(ONAM)BELGESİ.doc
HD.RB.43.BARTOLİN KİSTİ EKSİZYON RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.42 SEZERYAN RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.41RİA UYGULAMASI RIZA(ONAM) BELGESİ..doc
HD.RB.40 doğum dış gebelik.doc
HD.RB.39KÜRETAJ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA (ONAM)BELGESİ.docx
HD.RB.38NORMAL DOĞUM HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA(ONAM)BELGESİ.docx
HD.RB.37 RAHIMDEN MYOM ALINMASI (MYOMEKTOMI) ONAM FORMU.docx
HD.RB.04. GÖBEK ÇEVRESİ FITIK AMELİYATLARI ONAM FORMU.doc
HD.RB.35TONSILLEKTOMI.docx
HD.RB.34 Konka-mudahalesi.docx
HD.RB.33.KEPÇE KULAK AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM.docx
HD.RB.32 ADENOİDEKTOMİ.docx
HD.RB.31 YÜZ.docx
HD.RB.30 ÜST DUDAKTAN TÜMÖR EKSİZYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM.docx
HD.RB.29 KULAK KEPÇESİNDEN TUMOR.docx
HD.RB.28 DUDAK TUMORU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM.docx
HD.RB.27 DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM.docx
HD.RB.26DAMAKTAN KİTLE EKSIZYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM.docx
HD.RB.25 BADEMCİK VE GENİZ ETİ CERRAHİSİ RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.24 BURUNDAN YABANCI CİSİM ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM.docx
HD.RB.23 ALT KONKA KOTERİZASYONU.docx
HD.RB.22 AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM.docx
HD.RB.06 TİROİD AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME ONAM FORMU.docx
HD.RB.20 KULAK TÜPÜ TAKILMASI RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.19 SEPTOPLASTİ RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.18 TİMPANOPLASTİ RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.17 RİNOPLASTİ RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.16 SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATI HASTA RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.15 kolesistektomi ONAM FORMU.doc
HD.RB.14 KESİ FITIĞI ONAM FORMU.doc
HD.RB.13 HEMOROİDEKTOMİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU.doc
HD.RB.12LAPOROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI ONAM FORMU.doc
HD.RB.11 KOLONOSKOPİ ONAM.docx
HD.RB.10 ENDOSKOPİ ONAM FORMU.docx
HD.RB.09 Anal Fissür Onam Formu.doc
HD.RB.08 PİLONİDAL SİNÜS (KIL DÖNMESİ) AMELİYATI HASTA RIZA BELGESİ.docx
HD.RB.07 LİPOM KİST SEBASE AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.doc
HD.RB.02 SÜNNET ONAM(RIZA) BELGESİ.docx

Kaynak:
  
Derleyen: A.Şükran Demiralp, 31/Ağustos/20181 yorum:

 1. https://www.nih.gov/health-information/nih-clinical-research-trials-you/basics: "Bilgilendirilmiş onam nedir?
  Bilgilendirilmiş onam, katılmak üzere teklifi kabul edip etmemeye karar vermeden önce size bir araştırma çalışması hakkında temel bilgileri sağlama sürecidir. Bilgilendirilmiş onam süreci çalışma boyunca devam eder. Katılıp katılmamaya karar vermenize yardımcı olmak için araştırma ekibi üyeleri çalışmanın ayrıntılarını açıklar. İngilizce'yi anlamıyorsanız, bir tercüman veya tercüman sağlanabilir. Araştırma ekibi, amacı, ne kadar sürmesi bekleneceği, araştırmanın bir parçası olarak yapılacak testler veya prosedürler ve daha fazla bilgi için kiminle temas kurulacağı gibi, çalışmayla ilgili detayları içeren bilgilendirilmiş bir onay belgesi sunar. Bilgilendirilmiş onam belgesi ayrıca riskleri ve olası faydaları açıklar. Daha sonra dokümanı imzalayıp imzalamayacağınıza karar verebilirsiniz.

  What are clinical trials and why do people participate?
  What are clinical trials and why would I want to take part?
  How does the research process work?
  What are clinical trial protocols?
  What is an Institutional Review Board?
  What is a clinical trial sponsor?
  What is informed consent?
  What are the types of clinical trials?
  What are the phases of clinical trials?
  What do the terms placebo, randomization, and blinded mean in clinical trials?
  Who takes part in clinical trials?
  What do I need to know if I am thinking about taking part in a clinical trial?
  What questions should I ask if offered a clinical trial?
  How is my safety protected?
  What happens after a clinical trial is completed?
  How does clinical research make a difference to me and my family?
  This page last reviewed on October 20, 2017

  YanıtlaSil